Btech Exam Results MGU - Link


താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Link ൽ B.tech Exam  Results ലഭിക്കുനതാണ്

Minimum ഒരു Supply എങ്കിലും ആശംസിക്കുന്നു

For Results - Click here


Popular posts from this blog